خواص فیزیکی نیمرساناهای ترموالکتریک

خواص فیزیکی نیمرساناهای ترموالکتریک

مقدمه ای کامل و جامع و بسیار مناسب برای پایان نامه 33 صفحه فایل word با فهرست مطالب، جدولها و شکلها و با رعایت تمام نکات نگارشی حاصل از ترجمه 43 مقاله ISI

_______________________________________________________________________________________

لینک عضویت در کانال تلگرامی دنیای فایل:

جهت اطلاع از آخرین و تمام فایلهای تحقیقاتی موجود، شما می توانید با کلیک بر روی لینک زیر و سپس کلیک بر روی join در پایین صفحه در کانال عضو شوید

https://telegram.me/joinchat/CYcguj_Bx3i5GIwnbs2zTw

 

_______________________________________________________________________________________

payannameht@gmail.com

 

1-1- مطالعه خواص فیزیکی اسکوتریدایت[1]­ CoSb3

روش­های مختلفی برای سنتز اسکوتری­دایت­ها وجود دارد. توپراک[2] و همکارانش [1] یک روش شیمیایی جدید برای سنتز اسکوتری­دایت­های CoSb3 گزارش داده ­اند که بالاترین مقادیر ZT را در دمای K °611 بدست می­دهد. هم­چنین روش هیدروترمال نیز برای سنتز این اسکوتری­دایت­ها گزارش شده­است. در این میان، روش سلوترمال[3] ( گرما - محلول) یک روش امید­بخش برای سنتز مواد نانو کریستالی با هزینه­ی پایین، بازده بالا و با پتانسیل تولید در مقیاس بالا است.

در سال 2007 ميلادي خواص نانوساختار اسکوتری­دایت­ CoSb3، توسط آی هو کیم[4] و همكارانش مورد مطالعه قرار گرفت [2]. برای تهیه نمونه­ها، محلول اولیه شامل  SbCl3و       6H2O-CoCl2  با نسبت تناسب عنصری 1:3 Co:Sb = در یک ظرف تحت فشار از جنس کوارتز قرار داده شده و حجم %85 آن از اتانول پر شده است. سپس به مقدار لازم NaBH4 به عنوان عامل احیا کننده بتدریج به محلول اضافه می­گردد. دما بین 190 تا C°270 و واکنش بین 24 تا 48 ساعت به طول انجامیده است. سپس محلول به طور طبیعی تا دمای اتاق سرد شده­اند. محصول بدست آمده از صافی عبور داده شده و با آب مقطر و اتانول شستشو و برای 5 ساعت در دمای C°80 خشک شده­اند. نمونه­های پودری تهیه شده بصورت نماد "Ea- b" نامگذاری شده­اند کهE  حلال اتانول،  aدمای سنتز بر حسب سلسیوس و b مدت زمان واکنش بر حسب ساعت است. 6 نمونه­ی پودریE220-24, E190-24, E250-24 E270-24, E250-48, E250-72  در این کار تهیه شده ­اند.

یک نمونه پودری نیز هم­چنین به وسیله­ ی ...

 
فهرست مطالب

1-1- خواص فیزیکی اسکوتریدایت CoSb3 1

1-2- خواص فیزیکی اسکوتریدایت CoSb3 با ناخالصی Fe. 6

1-3- خواص فیزیکی کلتریت Si،  Sr8GaxSi46-x 9

1-4- خواص فیزیکی آلیاژ Zn4Sb3 11

1- 5- خواص فیزیکی کلکوجناید سرب.. 18

1-6- خواص فیزیکی نانو ساختار 1- بعدی Bi2Te3 23

1-7- خواص فیزیکی نانوتیوپ کربن.. 27

1- 8- خواص فیزیکی نانومیله های Bi2S3 31

مراجع 34

  

فهرست شکل­ها

  شکل 1- 1: پراش پرتو x (XRD) پودرهای CoSb3 تهیه شده به روش سلووترمال در دمای مختلف و به مدت 24 ساعت [2] 2

شکل 1- 2: طرح پراش پرتو x (XRD) نمونههایE250-24, E250-48 ,E250-72   که در دمای C°250 به ترتیب به مدت 24، 48 و 72 ساعت و نمونه بالک HP500 تهیه شداند [2] 3

شکل 1-3 : تصویر  FESEMپودرهای CoSb3 : (a)  E250-72و (b)  نمونه  HP500 [2] 5

شکل 1-4 : وابستگی دمایی رسانندگی الکتریکی و ضرییب سیبک نمونه تحت گرما HP500 [2] 5

شکل 1-5 : تغییرات خواص الکترونی Co1-xFexSb3 با ناخالصی آهن : (a) ضریب هال، (b)  چگالی حامل و  (c) تحرک حامل [5] 7

شکل 1- 6 : تغییرات مقامت ویژه الکتریکی CoSb3 با ناخالصی آهن بر حسب چگالی حامل [5] 8

شکل 1- 7 : تغییرات ضریب سیبک CoSb3 با ناخالصی آهن بر حسب چگالی حامل [5] 8

شکل 1- 8 : طرح پراش پرتو ایکس، ARC-Gax (20 ،16 ،10 ،5 ،0x =) و پراش Sr8Ga16Si30 [7] 10

شکل 1-9: میکروگراف الکترونی ARC-Ga16 . تصویر در b بزرگنمایی 10 برابری ناحیه مشخص شده با مربع سفید در a است [7]. 10

شکل 1- 10: مقاومت ویژه الکتریکی Sr8Ga16Si30 بر حسب دما [7] 11

شکل 1- 11: پراش پرتو X محصول بدست آمده به روش شیمیایی در THF [12] 13

شکل 1- 12: پراش پرتو X محصول بدست آمده به روش شیمیایی به واسطه THF + DMSO [12] 14

شکل 1-13: آنالیز EDS و توزیع شیمیایی داخلی Zn و پوسته ی Sb : (a) نمودار توزیع درصد اتمی  Znو Sb ، (b) میکروساختار و اسکن ED ذرات از هسته به پوسته [12] 15

شکل 1-14: طیف سنجی رامان (a) ساختار پوسته (b) فاز Zn4Sb3 ذرات [12] 16

شکل 1- 15: الگوی پراش پرتو X محصول بدست آمده از یک آمپول کوارتز برای 6 ساعت در دمای C°300 [12] 17

شکل 1- 16: عکسهایSEM  پودرهای سنتز شده [12] 17

شکل 1- 17: عکسهای  TEMمشاهده شده از پودر [12] 18

شکل 1- 18: وابستگی دمایی ضریب سیبک مشاهده شده از پودر [12] 18

شکل 1- 19: تغییرات ضریب جذب بر حسب طول موج برای لایه های PbTe، PbSe و PbS [19] 19

شکل 1- 20: نمودارهای (αhν) 2 بر حسب hν برای تعیین گاف نواری لایه های PbTe، PbSe و PbS [19] 20

شكل 1-21: طرحهاي XRD لايه هاي PbTe، PbSe و PbS [19] 22

شکل 1- 22: الگوی پراش پرتو x  نمونههای Bi2Te3 تهیه شده (a) بدون ماده فعالسازی (b) با SDBS (c) با  PVP [29] 24

شکل 1- 23: عکس SEM، Bi2Te3 تهیه شده در غیاب ماده فعالسازی [29] 25

شکل 1- 24: عکس SEM، Bi2Te3 تهیه شده با SDBS در دماهای (a) k °373، (b) k °353 [29] 25

شکل 1-25: طرح شماتیک از مکانیسم شکلگیری (a) نانوسیم، (b) نانوتیوپ، (c) نانوپولک و(d) درخت گل [29] 26

شکل 1- 26: عکس TEM، Bi2Te3 تهیه شده با SDBS در دماهای (a) نانوتیوپ ، (b) نانوسیم [29] 27

شکل 1- 27: طرح پراش XRD نانوتیوپ کربن [34] 28

شکل 1- 28: (a) عکس TEM تعدادی از نانوتیوپها با انتهای بسته ، (b) عکس TEM نانوتیوپ تک دیواره، (c) الگوی SAED که از مرکز نانوتیوپ در(b) گرفته شده است و(d) عکس TEM یک نانوتیوپ با دو انتهای بسته و ذرات کاتالیزور در نوک تیز نانوتیوپ [34] 29

شکل 1- 29: طیف EDX ذرات کاتالیزور کپسوله شده در نوکهای تیز نانوتیوپ کربن [34] 29

شکل 1- 30: عکس  HRTEMنانوتیوپها که ساختمان آن مرکب از لایه های گرافنی است. [34] 30

شکل 1- 31: طیف رامان نانوتیوپ کربن که دو پیک قوی در 1587 و  cm-11346 را نشان میدهد. [34] 30

شکل 1- 32: (a) عکس SEM لايه هاي Bi2S3 و تصویر کوچک، عکس از قسمت مرکزی آن است، (b) تصویر TEM نانومیله های  Bi2S3و تصویر کوچک طرحED  آن است. [39] 31

شکل 1- 33: وابستگی دمایی چگالی حاملها (مربع خالی) و تحرک حاملها (دایرههای پر) برای لایه های Bi2S3 [39] 32

شکل 1- 34: وابستگی دمایی مقاومت ویژه الکتریکی (مربع خالی) و ضریب سیبک (دایرههای پر) و فاکتور توان (مثلث پر)، برای لایه های Bi2S3 [39] 33

  

فهرست جدول­ها

 جدول 1- 1: پارامترهای الکتریکی و اپتیکی لایه های نازک PbTe، PbSe و PbS [19] 21

جدول 1- 2: پارامترهای ساختاری لایه های نازک PbTe، PbSe و PbS [19] 23


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 400,000 ریال

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Physical-properties-of-thermoelectric-semiconductors_270767_5556.zip10.7 MB

روشهای واقعی و عملی کسب درامد از اینترنت

آیا تاکنون به این فکر افتاده اید که خودتان به تنهایی و بدون نیاز به دانشی خاص و حتی داشتن ریالی پول میتوانید دست به یک تجارت بزرگ و رویایی بزنید؟آیا به هر دلیلی کار خود را از دست داده اید؟ آیا شغلی که هم اکنون مشغول انجام آن هستید نیازهای زندگی تان را برآورده نمیکند. ما در اینجا بسته ای شگفت انگیز و کاملا تست شده و عملی و تضمینی به شما معرفی میکنیم که شامل ۲۰ روش مختلف برای کسب درامد  از اینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان 1,000 تومان 80% تخفیف

خواص و کاربردهای نانو ذرات اکسید تیتانیوم

خواص و کاربردهای نانو ذرات اکسید تیتانیوم مقدمه ای کامل و جامع و بسیار مناسب برای پایان نامه های رشته فیزیک، شیمی، نانوفیزیک،نانوشیمی، مهندسی مواد و ... حاصل از ترجمه مقالات ISI با 44 رفرنس معتبر - 30 صفحه فایل word با فهرست مطالب، جدولها و شکلها و با رعایت تمام نکات نگارشی _______________________________________________________________________________________ فایلهای مرتبط : اثر پارامترهای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 50,000 تومان

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات

filesell filesell